اکسپوی عکس تهران
دومین اکسپوی عکس تهران جمعه 29 آذرماه در نگارخانه های خانه هنرمندان ایران افتتاح شد.