تعزیه مسلم
تعزیه «مجلس مسلم بن عقیل» توسط گروه تعزیه حضرت سید الشهدا به سرپرستی «احمد عزیزی» شنبه 25 آبان در باغ خانه هنرمندان ایران برگزار شد.