هفته ژاپن در خانه هنرمندان ایران
آشنایی با فرهنگ مردم ژاپن جمعه 3 آبان در فضای باز خانه هنرمندان ایران برگزار شد