نمایش «این لحظه را جایی دیده ام»
نمایش «این لحظه را جایی دیده ام» به کارگردانی مونا محمود زاده ساعت 17:30 در تماشاخانه استاد انتظامی خانه هنرمندان ایران روی صحنه می رود.