نمایش مستند خاطراتی برای تمام فصول با حضور سفیر اتریش در تهران