علی جنتی
نشست شورای عالی خانه هنرمندان ایران یک شنبه 19 اردیبهشت با حضور «علی جنتی» وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، علی مرادخانی، سیدمحمد بهشتی، محمد سریر، مجید رجبی معمار و سایر اعضای شورای عالی خانه هنرمندان ایران در محل این خانه برگزار شد.