نمایشگاه آویشی
نمایشگاه آثار حجم استاد حمید رضا آویشی، شنبه 24 آبان در نگارخانه های ممیز، میرمیران، پاییز و زمستان خانه هنرمندان ایران افتتاح شد و تا سوم آذر ادامه دارد.