نکوداشت اسپندار
نکوداشت استاد شیرمحمد اسپندار، بزرگمرد موسیقی مقامی ایران 16 و 17 مرداد در محوطه باز و تالار استاد شهناز خانه هنرمندان ایران برگزار شد.
  Next