شبی با پیرنیا
ششمین شب از شب های ایرانشهر با عنوان «شبی با محمد کریم پیرنیا» پنجشنبه 28 فروردین در تالار استاد جلیل شهناز خانه هنرمندان ایران برگزار شد.