بازدید احمد مسجد جامعی از نمایشگاه هنرمندان خود آموخته