بازدید احمد مسجد جامعی
«احمد مسجد جامعی» رئیس شورای شهر تهران عصر روز شنبه 10 اسفند از خانه هنرمندان ایران و یازدهمین نمایشگاه جشن تصویر سال بازدید کرد.